Klubben

Odense Bueskytteklub

Klubbens historie


OBK, som vi kender den i dag, blev stiftet i 1962. Gennem tiderne har OBK opfostret mange eliteskytter, som både er blevet Fynsmestre og Danmarksmestre. 

Klubben startede med at træne på håndboldbaner ved Åløkkeskoven. I dag er håndbolden flyttet, og vi træner der stadig. De trænede indendørs i Højmeskolen, men i dag er vi i Stige, under Hallen.

Bueskydning er en familiesport, hvor alle kan deltage. børn, unge og voksne.


Du kan blive medlem når du fylder 8 år.

Du behøver blot at aftale en prøvetime, og ønsker du herefter at fortsætte, så skal indmeldelse ske her via vores hjemmeside - du kan få udleveret en vejledning af klubbens instruktører.


Det koster 900 kr om året for unge under 18 og 1500 kr om året for voksne.


Se mere her for at aftale en prøvetime


I Odense Bueskytteklub træner vi tirsdag og torsdag fra kl. 18.00 - 21.00.

Du finder evt. ændringer i åbningstiden på klubbens Facebookside.

Udendørs

Vi træner udendørs på den grønne plæne mellem Glud & Marstrand og Åløkkeskoven.


Adressen er: Næsbyvej 18, 5000 Odense C


Vi har 10m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, og 90m meter baner til rådighed.Indendørs

Vi træner indendørs under Stige Hallen, som har adressen: Tanggårdvej 10, Stige, 5270 Odense N


I lokalerne i Stige Hallens kælder, er der 8m, 12m og 18m baner

Vedtægter


§ 1
Klubbens navn er Odense Bueskytteklub. Formålet er at dyrke bueskydning og udvide kendskabet til denne sportsgren. Foreningsarbejdet skal give børn, unge under 25 år og voksne mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær i deres fritid.


§ 2
Klubben skal være tilsluttet: Samvirkende Idrætsklubber i Odense (SIKO), Bueskydning Danmark (BD) og herigennem: Danmarks Idræts-Forbund (DIF).


Såvel ved træning som ved konkurrencer skal BD’s regler overholdes.


§ 3
Klubben består af aktive og passive medlemmer. Som medlemmer optages personer af begge køn.


Klubbens indmeldelsesformular skal anvendes.


§ 4
Skytterne opdeles aldersmæssigt i de til enhver tid gældende regler i BD’s lovkompleks.


§ 5
Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling i februar måned.


Abonnement på tidsskriftet “Bueskydning” er inkluderet i kontingentet.


Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.


§ 6
Kontingentet betales 3 gange årligt (1. januar, 1. maj og 1. september). Ved indmeldelse, midt i en kontingentperiode, betales for hele perioden på 4 måneder.


Ved udmeldelse, forholder klubben sig ret til at råde over indbetalt kontingent.


Restance over 3 måneder medfører eksklusion. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen og nyt indskud er betalt.


Udmeldelse kan kun finde sted via klubbens udmeldelsesformular på www.odensebueskytteklub.dk, og vil være gældende med udgangen af indeværende kontingentperiode.


§ 7
Medlemmer, der udviser usportslig eller ukammeratlig opførsel, kan idømmes karantæne. Karantæne, der ikke varer ud over 1 måned, kan idømmes af bestyrelsen. Medlemmet, der bliver idømt karantæne, skal have lejlighed til, evt. med bistand fra et andet medlem, at drøfte sagen i bestyrelsen.


§ 8
Ved grov usportslig eller usømmelig adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen. Pågældende kan fordre eksklusionens berettigelse prøvet på den førstkommende generalforsamling, ligesom sagen kan indbringes for en - i overensstemmelse med foreningens love og vedtægter - indkaldt ekstraordinær generalforsamling.


§ 9
Klubbens bestyrelse består af 3 eller 5 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer og evt. 2 bestyrelsesmedlemmer. Uden for bestyrelsen vælges 1 suppleant og 2 revisorer.


Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. Valget gælder for 2 år. Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år.


Genvalg kan finde sted.


Revisorer vælges ligeledes for 2 år, således at 1 revisor afgår hvert andet år.


Genvalg kan finde sted.


Er bestyrelsen valgt på en ekstraordinær generalforsamling, afgår samtlige bestyrelsesmedlemmer på førstkommende ordinære generalforsamling.


Genvalg kan finde sted.


Hvis det ikke er muligt inden for den valgte bestyrelse at udpege en person til at varetage kassererhvervet, kan den samlede bestyrelse udpege en anden person uden for bestyrelsen til at varetage hvervet som kasserer. Denne beslutning skal være enstemmig i bestyrelsen.


Ved en sådan fremgangsmåde er det formanden, som den udpegede kasserer skal referere til.


§ 10
Bestyrelsen har bemyndigelse til at råde over klubbens midler og er ansvarlig for disse.


Bestyrelsen må ikke modtage vederlag for sin virksomhed.


Til dækning af telefon samt andre udgifter er bestyrelsen berettiget til at få udbetalt en sum, svarende til de fastsatte satser jf. ligningsloven. Bestyrelsen fordeler selv beløbet mellem sig.


§ 11
Bestyrelsen repræsenterer klubben i møder på landsplan (BD, SIKO).


Hvis bestyrelsen er forhindret eller mener sig bedre repræsenteret af tredjemand, kan en sådan udpeges inden for klubbens medlemmer.


§ 12
Bestyrelsesmøder skal afholdes 1 gang månedlig. Såfremt yderligere behov opstår, afholdes bestyrelsesmøder oftere. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Efter afholdt bestyrelsesmøde udfærdiger bestyrelsen beslutningsreferat.


§ 13
Alle generalforsamlinger indkaldes til samtlige medlemmer, med mindst 14 dages varsel. Sammen med indvarslingen udsendes revideret regnskab for perioden, samt bestyrelsens forslag til kontingent og øvrige forslag. Forslag fra medlemmerne skal indsendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.


På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning, klubbens regnskab gennemgås, valg til bestyrelse, suppleant og revisorer afholdes i henhold til § 9, indkomne forslag fremsættes til forhandling og beslutning.


Vedtægtsændringer kan kun ske på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan vedtages med simpelt stemmeflertal.


§ 14
Ekstraordinær generalforsamling kan kun indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/3 af medlemmerne - med mindst 14 dages varsel - ved skriftlig og motiveret henvendelse til bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter påkrav.


§ 15
Lov indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de fremmødte stemmeberettigede medlemmers antal.


§ 16
Generalforsamlingen er kun for klubbens medlemmer. For at stemme på en generalforsamling kræves at medlemmet ikke er i restance i henhold til § 6, at medlemmet er aktivt, samt myndig og har været medlem i mindst 1 måned. Nye medlemmer, der ikke har betalt kontingent, samt gæstemedlemmer, har ikke stemmeret. Såfremt blot 1 medlem fremsætter ønske herom, skal der foretages skriftlig afstemning.


§ 17
Beslutning om opløsning af klubben kan kun ske, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer, ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 8 dages mellemrum, stemmer herfor.


§ 18
Ved eventuel opløsning skal klubbens midler gå til foreninger eller sammenslutninger, der udfører børne- og ungdomsarbejde i Odense Kommune.


Vedtaget på generalforsamlingen den 30. oktober 1982.Ændringer:

§ 1 og § 18 på ekstraordinær generalforsamling den 9. februar 1983.


§ 4 og § 9 på ordinær generalforsamling den 13. februar 2001.


§ 5, § 6, § 12 og § 15 på ordinær generalforsamling den 23. januar 2006.


§ 2, § 5, § 6, § 9, § 10 og § 11 på ordinær generalforsamling den 31. januar 2013.


§ 6 på ordinær generalforsamling den 30. januar 2020.


§ 1, § 5, § 6, § 9, § 11, § 13 og § 16 på ordinær generalforsamling den 27. maj 2021 (udskudt fra januar pga. Corona-restriktioner).


Bestyrelsen